Folk og gårder på Tasta 1800-1950


Historielagets heimasider er nå på  et nytt datasystem (wordpress). Ovegangen fra det gamla systemet til det nya har medført ein del uventa og trøttandes hendelsar i presentasjonen. Me jobbe med saken og håpe at me om ikkje så altfor lenge vil ha heimasidå “på stell”, ikkje minst det som har med “Folk og gårder på Tasta 1800-1950”. Korreksjonar er velkomne.

FORORD

Det gamle “Gårdsprosjektet” er forbedret, og blir nå erstattet av:

” FOLK OG GÅRDER PÅ TASTA 1800 – 1950 ”

Det er ikke ment som en “heldekkende” bygdebok, men heller som hjelp og inspirasjons-

kilde for alle som vil granske slekten sin.

På 1700-tallet var mesteparten av folket husmannsfamilier som kom som nygifte og

flyttet fra når de ble gamle. Det er få Tasta-familier som har røtter tilbake til 1700-tallet.

På begynnelsen av 1800-tallet ble det forandringer i bosettingen. Kongen og kirken

solgte ut sine store eiendommer. Kjøperne kom fra hele fylket og lyngheiene ble ryddet

til åker og eng og torvmyrene ga brensel, for det var ikke skog på Tasta.

Noen få “innvandrerfamilier” tok gårdsnavnet med som familienavn, så det var en

viktig del av prosjektet å finne ut hvor de andre kom fra; kommune, prestegjeld, gård og

hva foreldrene het. Da kan en gå til aktuelle bygdbøker og finne slekten videre bakover.

På 1940-tallet begynte den bymessige utbyggingen på den indre delen av Tasta, men

det var forholdsvis få av de nye ” Tasta-buene ” som hadde røtter på Tasta.

Det er bare disse som er tatt med her.

Kilder:

Kirkebøkene for Stavanger begynner i 1688 og frem til 1848 er de felles for by- og landssogn,

da blir Frue eget sogn. Frem til 1815 er det bare dåpsdagen som er ført inn i kirkeboken.

Folketellingen 1801 er den første fullstendige telling i Norge. Senere var det telling hvert

10.år: 1815 til 1875. Alt grunnlagsmateriale for tellingene 1815 – 1855 er tapt, det er bare tall / statistikk. Et av unntakene er Hetland, hvor sokneprestens kladdelister 1825 og -35

er bevart, men bare med fornavn og alder. 1865 og -75 tellingen er også landbrukstelling,

“kreaturhold og utsæd” 1 tønne = 160 liter. I begge disse tellingene mangler mange

husmenn og fiskere. Det er bare alderen som er oppgitt og skrivemåten på navn kan være

ulik fra kirkebøkene.

På 1800-tallet er alle brukene blitt registrert etter 3 systemer “Matrikler”. 1 1838 og 1850

ble alle brukene registret med fortløpende nummer. I 1838 hørte Tasta til Goa thinglag med

154 bruk, brukene på Tasta hadde numrene 96 – 126. I 1850 hadde Hetland herred 333 bruk

og brukene på Tasta hadde numrene fra 272 til 333. Når nye bruk ble utskilt beholdt det

nummeret med en bokstav i tillegg. I matrikkelen 1886, som gjelder fremdeles, fikk

de 4 gårdene på Tasta numrene 28 – 31, og brukene fikk et fortløpende nummer; 28 – 1 osv.

Nye bruk fikk de første ledige nummer.

Brukene fikk også ny Matrikkelskyld, en form for verditaksering. Alle landets landeiendommer, utenom Finnmark, fikk samlet takst på 500.000 mark, 1 mark = 100 øre. Dette beløpet ble delt ut på fylke, kommune, gård og bruk

Når nytt bruk ble fradelt, ble skylden også delt. Hvis et bruk med skyld 100 øre ble delt i 2 kunne delen med husene bli 60 øre og den andre 40 øre. Slik fortsatte det med nye bruk/tomter og deling av skyld, til det ble så mange at hele systemet sprakk.

Opplysningene om brukene finnes i Panteregister (for Hetland) og i Pantebøkene

I Panteregisteret /grunnboken har hvert bruk sin side hvor alle tinglyste dokumenter, skjøter, pantebrev, kontrakter mm. blir registrert med henvisning til Panteboken hvor hele dokumentet er innført (Sorenskriveren i Jæren og Dalane til 1868, videre sorenskriveren i Jæren)

Disse kildene ligger på Digitalarkivet med ulike klausuler; 60, 80 og 100 år, tinglyste dokumenter har ingen klausul

Vi har valgt å legge ut et bilde på hvert bruk, fra 1950 -årene tatt av Sigurd Aartun. Mange

av tunene/ bygningene er nå revet eller ombygd.

Det er 2 søkemuligheter, brukene etter gårds- og bruksnummer eller alfabetisk på etternavn

etter siste eier. Til hver av de 4 gårdene er det en innledning som ligger som første side på

de respektive bruk nr. 1

Dette er den første “bygdeboken” i Rogaland som blir gitt ut elektronisk. Det vil gi mulighet til å

rette opp feil og etter hvert fortsette frem til kommunesammenslåingen i 1965.

Vi er takknemmelige for tilbakemeldinger om feil eller mangler. Disse vil ble lagret til alle 4 gårdene er lagt ut og så vil det bli prosjekt med å rette nødvendige feil.

Takk til alle som har bidratt med nyttig informasjon til mitt arbeid, og aller mest takk til

Lars Ikdal som i mange år har vært, og er fremdeles (2017) ansvarlig for lagets hjemmesider.

Tasta, november, 2017

Ivar Andersen /  Kjell Bols

leder Tasta Historielag /   prosjektansvarlig

Litt historikk:
På 1300- tallet fantes det 4 gårder innen det nåværende Tasta: Øvre Tasta, Nedre Tasta og de to gårdene Høye og Finnestad som var blitt skilt ut fra hovedgården Tasta. Hva tid Høye ble skilt ut er usikkert. Men Finnestad, som stammer fra det gamle mannsnavnet Finni, peker sammen med endelsen stad mot at denne gården ble utskilt i vikingtiden.

Nedgangen i folketallet under svartedauen i 1350 førte til at Høye og Finnestad ble fraflyttet og framsto som ødegårder. Bosetnigen på disse gårdene ble tatt opp igjen en gang før 1640.

Øvre Tasta var frem til reformasjonen i 1536 i kongens eie, mens Høye og Finnestad tilhørte Utstein Kloster.

Utskiftingene fra 1830-årene og fremover førte til oppløsning av teigblandingssystemet. Resultatet var større sammenhengende jordvidde omgitt av steingarder.
Den sterke folkeveksten førte til en økende bruksdeling, og i 1838 var det 50 bruk på Tasta. Fordelt på 21 bruk på Nedre Tasta, 10 bruk på Øvre Tasta i tillegg til Dusavik, på Finnestad fantes det 9 og på Høye 10 bruk. I 1866 var tallet steget til 159 bruk. 71 bruk på Øvre Tasta, 55 på Nedre Tasta, mens Høye og Finnestad hadde henholdsvis 12 og 21 bruk. Flere av disse brukene var mindre eiendommer hvor eieren var sysselsatt i næringer knyttet til bysamfunnet

Kart over Tasta 1937. Tasta anno 2006.

0.

Innledning gård 28,Øvre Tasta.

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 0:

35.

Martin Amdal

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 35:

67.

Magnus Arthur Arnøy

Dusevik, gård nr. 28, bruk nr. 67:

42.

Jon Bellestsen

Fjellsenden, gård nr. 28, bruk nr. 42:

50.

Bjarne Bjørnsen

Berglund, gård nr. 28, bruk nr. 50:

54.

Klaus Egeland

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 54:

64.

Eirik Eikeskog

Gjerde, gård nr. 28, bruk nr. 64:

53.

Erik Eikeskog

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 53:

30.

Konrad Eilertsen

Brobakk, gård nr. 28, bruk nr. 30:

34-53-65.

Erik Ekeskog

Stølemark, gård nr. 28, bruk nr. 34-53-65:

62.

Endre Endresen

Gjerde, gård nr. 28, bruk nr. 62:

4.

Magne Enervoll

Midtun, gård nr. 28, bruk nr. 4:

49.

Kornelius Fossan

Hauen, gård nr. 28/51 og 29/53:

68.

Ola Fotland

Dusevik, gård nr. 28, bruk nr. 68:

21.

Peder Malfred Gilje

Fjelsenden, gård nr. 28, bruk nr. 21:

6.

Kamilla Gjertsen

Lunden, gård nr. 28, bruk nr. 6:

22.

Bertine Gramstad

Fjellsenden, gård nr. 28, bruk nr. 22:

29.

Gramstad og Sandanger

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 29:

41.

Gramstad og Sandanger

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 41-29:

56.

Tor Heimark

Heimark Gårdsbruk gnr.28,bnr. 56-59

55.

Samuel Hodnefjeld

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 55:

19.

Einar Husebø

Lunden, gård nr. 28, bruk nr. 19:

96.

Lars Håland

Nordvoll, gård nr. 28, bruk nr. 96:

51.

Ole Ingebretsen

Hauen, gård nr. 28/51 og 29/53:

66.

Peder Jacobsen

Dusevik, gård nr. 28, bruk nr. 68:

47.

Malfin Jakobsen

Sørhaug, gård nr. 28, bruk nr. 47:

45-66.

Per Jakobsen

Voll, gård nr. 28, bruk nr. 45-66:

58.

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 58:

70.

Daniel og Jonas Kommedal

Dusevik, gård nr. 28, bruk nr. 70:

1.

Kommedal

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 1:

130.

Theodor Torgersen Kommedal

Fjelland, gård nr. 28, bruk nr. 130:

46.

Eilert Kristensen

Midtun, gård nr. 28, bruk nr. 46:

2.

Albert Brun Landsnes

Trulsaparten, gård nr. 28, bruk nr. 2:

23.

Ledaal – gårdene

Ledaal, gård nr. 28, bruk nr. 23:

27.

Sigtrud Leversen

Fjellsenden, gård nr. 28, bruk nr. 27:

7.

Gabriel Meling

Norheim, gård nr. 28, bruk nr. 7:

162.

Minde

gård nr. 28, bruk nr. 162:

91.

Torvald Motland

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 91:

48.

Harald Nilsen

Hauen, gård nr. 28, ruk 48

31.

Harald Nilsen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 31:

60.

Martin Olsen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 60:

25.

Martin Olsen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 25:

95.

Jens Otterbech, gård 28/bruk 95

3-20.

Alfred Pedersen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 3-20:

36.

Peder Martin Pedersen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 36:

32.

Anton Ree

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 32:

76.

Håkon Risa

Vestvoll, gård nr. 28, bruk nr. 76:

43.

O. Samuelsen

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 43:

52.

Enok Skogstø

Skogstø, gård nr. 28, bruk nr. 52:

57.

Dorthea Smith

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 57:

74 .

Haakon Stangeland

Vestvoll, gård nr. 28, bruk nr. 74:

28.

Håkon Stangeland

Eriksminde, gård nr. 28, bruk nr. 28:

38.

Rasmus Strand

Skogstø, gård nr. 28, bruk nr. 38:

61.

John B. Stølsvik

Gjerde, gård nr. 28, bruk nr. 61:

44.

Karl K. Sunde

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 44:

65.

Gustav Svela

Olsgård, gård nr. 28, bruk nr. 65:

63.

John Åsland

Gjerde, gård nr. 28, bruk nr. 63:

82

Jakob Talgø

gård nr. 28, bruk nr. 82:

5.

John Thorbjørnsen

Lunden, gård nr. 28, bruk nr. 5:

162.

Valen

Minde gård nr. 28, bruk nr. 162:

26.

Severin Øie

Tasta, gård nr. 28, bruk nr. 26:

17.

Johannes Åsland

Soltun, gård nr. 28, bruk nr. 17:

12.

Ole Årtun

Fjellsenden, gård nr. 28, bruk nr. 12:

132 Tasta Prestegård Se 29-3

0.

Innledning gård 29,Nedre Tasta.

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 0:

2.

Aspelund

Aspelund, gård nr.29, bruk nr. 2:

48.

Anna Assersen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 48:

16.

Byhaugen

Byhaugen, gård nr. 29, bruk nr. 16:

5.

Ingolf Baardsen

Lunden, gård nr.29, bruk nr. 6:

51.

Andreas Djøseland

Kvivoll, gård nr. 29, bruk nr. 51:

68.

Albret Ekeskog

Bergli, gård nr.29, bruk nr. 68:

58.

Magne Eriksen

Hjemmebruket, gård nr. 29, bruk nr. 58:

12.

Jakob Eskeland

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 12:(se 29-1)

10.

Olaus Eskeland

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 10: (se 29-1)

1.

Svein Eskeland

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 1:

6.

Maren Evensen

Lunden, gård nr.29, bruk nr. 6:

45.

Bertil Finnestad

Myrå, gård nr.29, bruk nr. 45:

73.

Gudmund Ljåtveit

Myren, gård nr. 29, bruk nr. 73:

63.

Magnus Haga

Lierdal, gård nr.29, bruk nr. 63:

20.

Georg Halvorsen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 20:

67.

Henriksminde Stavanger kommune

Henriksminde, gård nr. 29, bruk nr. 67:

21.

Laurits P. Høie

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 21:

78.

Sven Johnsen Høie

Solheim, gård nr. 29, bruk nr. 78:

33-56.

Alfred Haaland

Tasta, gård nr.29, bruk nr. 33-56:

3.

Marcelius Haga

Jonsgård nr. 29, bruk nr. 3:

23.

Henry M. Kirkhus

Sandve, gård nr. 29, bruk nr. 23:

52.

Martin Knutsen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 52:

7.

Bertil Kommedal

Flathaug, gård nr. 29, bruk nr. 7:

4.

Kristoffer Kommedal

Lunden, gård nr. 29, bruk nr. 4:

24.

Trygve Lindås

Trygve Lindås, gård nr. 29, bruk nr. 24:

35.

Dagfinn Lye

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 35:

46.

Trygve Lye

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 46:

122.

Ommund O. Mellemstrand

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 122:

37.

Martin Motland

Tasta, gård nr.29, bruk nr. 37:

59.

Mæland

Hjemmebruket, gård nr. 29, bruk nr. 59:

54.

Einar Nilsen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 54:

64.

Karl Nilsen

Annaborg, gård nr.29, bruk nr. 64:

8.

Laura Ohm

Laura Ohm, gård nr.29, bruk nr. 6:

34.

Odd Olsen

Soldal, gård nr. 29, bruk nr. 34:

17.

Adolf Pedersen

Kalhagen, gård nr. 29, bruk nr. 17:

50.

Martin Pedersen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 50:

39.

Peder B Pedersen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 39:

57.

Aasmund Ramsfjeld

Hjemmebruket, gård nr. 29, bruk nr. 57:

69.

Bernhard Rasmussen Tasta

Solbakken, gård nr. 29, bruk nr. 69:

36.

Otto Pedersen Resi

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 36:

41.

Martin K. Rygh

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 341

18.

Nils K. Rygg

Rullen (Rudlå?), gård nr. 29, bruk nr. 18:

121-123.

Per Selvåg

Myren, gård nr. 29, bruk nr. 121-123:

30.

Sigurd Sjøtun

Sigurd Sjøtun, gård nr. 29, bruk nr. 30:

11.

Skolejordet

Skolejorde, gård nr. 29, bruk nr. 11:

75.

Marthin Vølstad

Myren, gård nr. 29, bruk nr.75:(se 29-3)

72.

Fredrik Vølstad

Jonsgård, g. nr. 29, bruk nr. 72:(se 29-3)

27.

Oddvar G. Wølstad

Tasta, gård nr.29, bruk nr. 27:(se 29-3)

43

Lauritz Aadnesen

Tasta, gård nr. 29, bruk nr. 43. Areal: 75 da:

42.

Sigmund Aartun

Bjerk, gård nr. 29, bruk nr. 42:

0.

Innledning gård 30, Høie.

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 0:

16.

Johan Andersen

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 16:

9.

Laura Anda

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 9:

11.

Gunnar G. Finnestad

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 11:

1.

Georg Halvorsen

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 1:

24.

Peder Enok Hjelm Houeland

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 910td>

3-8-19.

Jokob Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 3-8-19:

7.

Mikal Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 7:

6.

Mikal Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 6:

5-14.

Palmer Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 5-14:

12.

Peder S. Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 12:

8.

Jakob Høie

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 8:

2.

Henry Johan Johnsen

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 2:

10.

Jon Sveinungsen

Høye, gård nr. 30, bruk nr. 10:

0.

Innledning gård 31,Finnestad.

Tasta, gård nr. 31, bruk nr. 0:

7-20.

Osvald Byberg

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 7-20:

19.

Anders Dirdal

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 19:

15.

Erik/Gerhard Finnestad

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 15:

3.

Gunnar Finnestad

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 3:

8-9.

Knut Finnestad

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 8-9:

4.

Peder Finnestad

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 4:

24.

Georg M. Finnestad

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 24:

2-24.

Gabriel Gundersen

Nygård, gård nr. 31, bruk nr.2-24:

1.

John Husebø

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 1

12-34-35.

Alf Larsen

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 12-34-35:

38-67.

Einar Larsen

Langaker, gård nr. 31, bruk nr. 38-67:

29.

Tore P. Lyse

Selvikminde, gård nr. 31, bruk nr. 29:

21-43-51.

Kristan Malde

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 21-43-51:

28.

Odd Middelthon

Fredheim, gård nr. 31, bruk nr. 28:

10.

Karl Selvig

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 10:

16.

Arne Thorsen

Finnestad, gård nr. 31, bruk nr. 16:

Flere artikler fra samme kategori: Prosjekter

 • Prosjekt Håndverk, Industri og Handel

  Prosjekt Håndverk, Industri og Handel Register over næringsvirksomhet på Tasta fra 1800 og frem til 1965. Gå til: A B C D E F G   H I J    K L M    N O P Q R   

  Les Mer

 • Gamle stedsnavn på Tasta

  Gruppen som under ledelse av Bjarne Aspelund har arbeidet med samling og registrering av gamle stedsnavn på Tasta, regner seg nå ferdig med innsamlingsarbeidet, men det kan enda dukke opp nye navn. Vi håper også å få på plass flere navneforklaringer. I noen av navneforklaringene finnes det også l...

  Les Mer

 • Posten på Tasta

  Dette er et hefte på 39 sider, så vi har derfor valgt å legge det ut som et nedlastingsdokument. Last ned Posten på Tasta

  Les Mer