Vedtekter for Tasta Historielag


Vedtekter for Tasta Historielag

Vedtatt på stiftelsesmøtet 29.10.2001

Revidert på årsmøtet 15.02.2007

Revidert på årsmøtet 22.02.2012

Revidert på årsmøtet 17.02.2016

§1 FORMÅL

Laget har som formål å fremme interessen for slektshistorie, lokalhistorie og kulturvern.
Samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie og som kan
fortelle om beboernes livsvilkår gjennom tidene.

§2 ARBEIDSFORM
For å nå målet kan laget, evt. i samarbeid med andre:

– arrangere møter, kurs og ekskursjoner.

– samle inn og registrere informasjon om lokale tradisjoner, stedsnavn, fotografier

og annet av historisk interesse.

– arbeide for utgiving av lokalhistoriske publikasjoner.

– arbeide for vern av forn- og kulturminner i bydelen.

– delta i samfunnsdebatten om kulturvern i bydelen.

§3 ORGANISASJON
Laget er tilsluttet Rogaland Historielag.

§4 MEDLEMSKAP
Medlemmene av laget er de som har betalt den årlige kontingenten.
Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
Medlemskapet opphører ved 2 års skyldig kontingent.

§5 STYRE

Laget ledes av et styre som består av 10 medlemmer, leder, nestleder, sekretær, kasserer

og 6 styremedlemmer, som alle velges på årsmøtet.

Styret blir innkalt av lederen minst 3 dager før møtet. Sakspapirer skal være vedlagt.

Alle har møteplikt.

Det må være minimum 5 styremedlemmer til stede for at styret skal være beslutningsdyktig.

Hastesaker kan behandles via mail og telefon.

Vedtaket skal protokolleres på påfølgende styremøte.
Dersom det i saker er likt stemmetall har lederen dobbeltstemme.

Styret kan oppnevne utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

§6 FORBEREDELSE TIL ÅRSMØTE

Årsmøtet bør holdes innen utgangen av februar hvert år.

Innkalling skjer i brev til medlemmene med 14 dagers varsel

og hvis mulig ved kunngjøring i bydelsavisen.

Alle medlemmene har rett til å møte på årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret

senest 14 dager før møtet.

§7 ÅRSMØTE

Årsmøtet skal behandle:

7.1 Årsmelding

7.2 Revidert regnskap

Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet

til godkjenning i revidert stand.

7.3 Valg
Årsmøtet velger:
A: Leder velges for 2 år.
B: Nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer velges for 2 år.
Leder og nestleder velges i ulike perioder.
C: Revisor velges for 2 år.
D: Valgkomité på 3 medlemmer velges for 2 år.

7.4 Kontingentfastsettelse.

7.5 Innkomne forslag.

§8 Ekstraordinert årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det,
eller når minst 10 medlemmer krever det.
For innkalling gjelder de samme regler som for årsmøte.
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den
eller de saker som er annonsert i innkallingen.

§9 Vedtektsendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall.
Forslag til vedtektsendringer må være sendt til styret innen utgangen av desember.

§10 Oppløsning av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3 flertall.

Lagets arkiv/bibliotek og aktiva disponeres/forvaltes av Rogaland Historielag
og kan bare brukes til nytt lag eller prosjekter i Tasta bydel i samsvar med
formålsparagrafene 1 og 2

Kontingenten for 2021 er kr 200,- for hovedmedlem og kr 50,- for husstandsmedlem. Konto er 3201 29 93853.

Flere artikler fra samme kategori: Diverse arkiv

 • Haustmøte 2023

  18. oktober hadde me haustmøte der journalist og forfattar Bjørn Vidar Lerøen tok oss med inn i oljehistoria, både den lokale, nasjonale og litt den internasjonale delen. Rogaland og Stavanger har fått sin del av denne, der basen i Dusavik har vært og er ein viktig del av...

  Les Mer

 • Vandring på Arkeologisk Museum

  Tirsdag 5. september, 2023, hadde me omvisning på Arkeologisk Museum med ein formidlar som fortalte om funn i distriktet, med spesielt blikk på det dei har funne på Tasta. Dette er dokumentasjon på at det har budt folk her i åravis. Hu kunne ikkje akkurat sei på kvifor ei...

  Les Mer

 • Vårmøte 19.april 2023

  Tradisjon på vårmøtene: Alle syng "No livnar det i lundar", slik også i år. Rådgjevar i Redningsselskapet (NSSR), Tarjei Låstad Sandnes, fortalte oss historia til Redningsselskapet, som blei starta i 1891. Han presenter...

  Les Mer

 • Vårvandring til Grafisk Museum

  Torsdag 12. mai i 22 var me 24 medlemmer som fekk ein greie omvisning, med Tonje som guide, på Hermetikkmuseet og Grafisk Museum, begge lokalisert i Gamla Stavanger. Grafisk Museum er i nye lokaler og nabo til Hermetikk...

  Les Mer

 • Vårmøte 20.april 2022

       MEDLEMSMØTE I TASTA HISTORIELAG 20. APRIL 2022. Vårmøte ble avholdt i musikkaulaen på Tasta skole 20.april. Det var mange som hadde møtt opp denne kvelden, hele 53 medlemmer var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Historielaget 20 år

  Marianne Wieser, mangeårig redaktør i påTastavis, framførte denne prologen på møte den 13. oktober,2021: Tasta Historielag 20 år v/Marianne Wieser

  Les Mer

 • Sommarturen 22.august – øyhopping i Ryfylke

  På grunn av koronapandemien ble sommerturen dette året lagt til august istedenfor juni som vi har pleid å reise. Turen dette året ble øyhopping i Ryfylke med buss fra Ingvars Reiser. Turen gikk til Finnøy, Sjernarøyene  Ombo, Hjelmeland ,deler av Strand og gjennom Ry...

  Les Mer

 • Regnskap

  År 2017 År 2018 Å...

  Les Mer

 • Protokoll

  2011 2012-a

  Les Mer

 • Tasta i gamle dager !

 • Tasta-viså

  Tasta-viså skrevet av Martin Motland i 1934 Melodi: Fjellveivisen Her på Tasta kan du tru, det e' skoie te å bu den så kjeme her e' ikkje idla faren. Du kan leva uden frykt,du kan sova ganske tygt , her e' lensmann og detektiv på garden. ...

  Les Mer

 • Stiftelsesmøte

  Tasta Historielag, stiftelsesmøte, mandag 29.oktober 2001. På vegne av resursgruppen vil jeg ønske dere hjertelig velkommen til denne historiske kveld. Mitt navn er JKT, innfødt Tastabu. For å bli medlem av laget, trenger en ikke ha røtter på Tasta. Hovedsaken er ...

  Les Mer

 • Folketellinger for Tasta

  FOLKETELLINGER FOR TASTA Sokneprestenes MANNTALL 1664 – 1666. NEDRE TASTA : Anders Stensen ( død ) Knut Ellefsen 18 år tjener Knud Simonsen, 68 år Torger Jonsen 12 år tjener Laurits Bergesen, 34 år H...

  Les Mer

 • Epilog ved Tasta historielags 10-årsjubileum

  Ti år og fest med møje rabalder, men ti år – e det någe te alder? For Tasta e mette av alder og år, ja, heilt ner te steinalder historien går. Pionerane kom hit då isen smelta. De kom ifra sør – øve Rhinens delta og stopte på Tasta på slutten av ferden...

  Les Mer

 • Etablere historielag på Tasta

  Tasta, 16.mai 2001. Undertegnede har lenge syslet med ideen om å etablere et historielag på Tasta. Etter mitt kjennska er vi nokså fattige på nedskrevet historie i lokalsamfunnet. Jeg er selv født og oppvokst på Tasta .Min bakrunn er 20 år i utenriksfart,8 årsom kaptein....

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. (møte nr. 2.)

  Fredag 2. Februar (07) kl 1030 hadde ”fiskerigruppen” sitt andre møte hjemme hos Rolf Thorsen. Tilstede: Rolf Thorsen Einar Sivertsen Kristoffer Sivertsen Morten Thorsen Kåre L. Pedersen J.K.Torgersen (tidligere aktiv fisker)

  Les Mer

 • Fiskerprosjektet. Møte nr. 1

  Tirsdag 21 november (06) kl 1000 hadde ”fiskergruppen” sitt første møte hjemme hos Rolf Thorsen, til stede:       Rolf Thorsen,       Morten Thorsen,       Einar Sivertsen,       J.K.Torgersen. Kåre Pedersen som også har sagt seg villig til å delta h...

  Les Mer