Fra utgravingene på Rudlehaugen


  Fra utgravingene på Rudlehaugen

Kilder: Rogaland Fylkeskommune.
             Margit Randeberg Høye

Vedlegg:  

1. Kart over utgravingssjaktene  

1a. Oversiktskart 
2. Funnliste 
3.Tegninger
 Oversiktsbilde

(Som det fremgår av teksten nedenfor, så skal det finnes fotografier fra utgravingen. Disse har vi foreløpig ikke klart å fremskaffe, men det arbeides med saken.)

   
Sjakt 67
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 68
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 69
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:

Merknader:
Funn:

Sjakt 70
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 71
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:

Merknader:
Funn:

Sjakt 72
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 73
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 74
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 75
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 76
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 77
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 78
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 79
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 80
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 81 – 82
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 83
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 84
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 85
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:
Funn:

Sjakt 86
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Sjakt 87
Tegning:
Foto:
Lengde:
Undergrunn:
Forhistorisk aktivitet:
Merknader:

Funn:

Nei
Nei
8 meter
Grønnaktig leire eller silt

Siden traseen krysser et steingjerde ble sjakta bare 8 meter lang

19:
Nei:
16 meter
Grønnaktig leire eller silt
Fire ildsteder og fire stolpehull
På grunn av svært flatt sidelys var det vanskelig å se stolpehull. De stolpehullene
som er observert representerer et absolutt minimum, og ved en eventuell utgraving
vil en høyst sannsynlig finne adskillig flere enn de som ble registrert. Dette gjelder
også for sjaktene 69 – 70

20
39
16 Meter
Sand og leire med jemutfelling og enkelte steiner
To veggriller, tre stolpehull, et ildsted og et forhistorisk
fyllskifte med ukjent funksjon. Dette siste fyllskifte består av flate steiner med
største mål 40 cm, mindre skjørbrente stein innimellom og brun, seig masse med
humus. Funn nummer 28 ble gjort i laget. Fyllskiftet ser ikke ut til å være gravd
ned i bakken, men snarere presset ned, slik at en kan se et fyllskifte i
undergrunnen. Steinene ligger delvis i pløyelaget, men så allikevel ikke ut til å
være forstyrret i vesentlig grad. I felt ble fyllskiftet tolket som en hellelegning,
gjeme i forbindelse med inngang eller midtgang i et hus.
Se sjakt 68
Keramikk (28)

21
40
16 meter
Grus,sand og småstein
Ildsted
På grunn av håpløse lysforhold, samt vedvarende regn etterpå når det tapte skulle
taes igjen, er denne sjakta dårlig registrert, men sjakta ligger midt i mellom sjakt
69 og 71, som begge har flere sikre stolpehull. Sammen med det ildstedet som ble
funnet sannsynliggjør det at det vil bli funnet stolpehull ved en eventuell utgraving
Kullprøve ildsted (23)

22
41 – 43
16 meter
Rødlig leire med noe mindre stein og grønnaktig leire med noe grus
7 stolpehull, to fyllskifter og keramikk. Det sørvestligste fyllskiftet består av
seig, brun humusholdig masse. Fyllskiftet er ca 370 x 150 cm på det bredeste.
Midt i fyllskiftet er det et hull etter en sprengestein. Etter min vurdering må
steinen ha vært en del av det opprinnelige fyllskiftet før den i nyere tid ble sprengt
vekk. Fyllskiftet kan tolkes som vegg eller gjerde. Det østligste fyllskiftet er ca
200 x 120cm stort og fyllet består av seig, brun11umusholdigmasse med
skjørbrente stein og :funnav keramikk. Dette kan tolkes som midtgang i hus.
Stolpehullene er stort sett forholdsvis mørke i fargen, fyldt med skjørbrent stein
og lette å se. Unntaket er stolpehullet rett øst for det østligste kulturlaget som er
svært utvasket, rødbrunt i fargen og vanskelig å se. Det at dette stolpehullet er så
mye mer utvasket enn de andre kan tyde på at det er bosetning i to faser, der dette
stolpehullet representerer den eldste

Keramikk (30,31)

Nei
Nei
16 meter
Grønnaktig, våt leire 
Skjørbrent stein i pløyelaget

Nei
Nei
16 meter
Grønnaktig, våt leire med noe grus

Noen steinopptrekk

Nei
Nei
16 meter
Grønnaktig, våt leire

Noen steinopptrekk, vestligste halvpart av sjakta ser omrotet ut, ei steinveite

Nei
Nei
16 meter
Grå leire med jernutfelling enkelte steder

Veite fra 4 – 13 meter

Nei
Nei
16 meter
Grønnaktig, våt leire med mye stein

Virker omrotet

Nei
Nei
16 meter
Grønnaktig, våt leire med mye stein

Virker omrotet

Nei
Nei
16 meter
Lys grå leire
Brent leire, mulig keramikk
De øverste 10 cm av leira virker omrotet (på grunn av pløying?). Det ble gjort
funn av brent leire og mulig keramikk ca 4 meter fra sørvestenden
Brent leire og ukjent jemgjenstand (34)

23
44
16 meter
Grå leire med noe jemutfelling
Kullflekkmed stein
Kullflekken ga umiddelbart et noe uklart inntrykk, men kan vanskelig forklares
som noe annet enn et resultat av menneskelig aktivitet. Kullflekken ble funnet 12
meter fra sørvestenden
Kullprøve (33)

24
45
16 meter
Grønnaktig leire med noen røde flekker -varmepåvirket eller jemutfelling
4 stolpehull, 3 fyllskifter og mulig veggrille og keramikk
Den antatte veggrillen kan være en kuturlagsrest som er blitt bevart akkurat på
bakkekanten – undergrunnen synker ca 50 cm på 150 cm. Fyllmassen i de tre
ukjente fyllskiftene er klart forhistoriske -seig, brun og humusholdig med
skjørbrent stein. Det kan vise seg ved nøye opprensing at de-inneholder stolpehull,
men på en registrering der det allerede var registrert automatisk fredede
kulturminner ble det ansett som et unødig inngrep å rense fyllskiftene hardt fram
Keramikk (27, 29)

16 meter
Grånnaktig leire med jernutfelling

Nei
Nei
16 meter
Rødlig leire med endel stein
Kullspetter nederst i sjakta, ikke mulig å se nedgraving eller lignende 

16 meter
Hard, hvit silt

60 -70 cm med myr og torv. Sjakta ligger helt i øvre kant av myra

25
46, 47
16 meter
Grønnaktig leire
Ni stolpehull, veggrille, to forhistoriske fyllskifter

Keramikk (26, 32)

26
49 – 50
16 meter
Grønnaktig leire
Hellelegning, stolpehull og to forhistoriske fyllskifter
Hellelegningen ser ut til å ha blitt lagt over undergrunnen, men blitt tråkket ned, og
ble i felt tolket som hellelegging i forbindelse med inngang eller midtgang i hus.

27
Nei
15 meter
Grønnaktig leire og to store jordfaste steiner i sørvestenden av sjakta
To stolpehull, to steindekte ildsteder og et ildsted.
Denne sjakta ble åpnet og lagt igjen i striregn. Vannet samlet seg fort i sjakta, og
sammen med de dårlige lysforholdene gjør det at en må regne med at det er flere
stolpehull enn de som er funnet i sjakta, de to som ble funnet er imidlertid svært
klare.

  
    Prøves tikk 1 – 5
Alle prøvestikkene ble foretatt rett vest for Megershaugen og rett nordøst for sjakt 34. Alle
prøvestikkene var 40 x 40 cm og mellom 30 og 40 cm dype. Alle prøvestikkene støtte på fjell
Massen i prøvestikkene var løs torv og mindre stein. Det ble ikke gjort noen funn

Flere artikler fra samme kategori: Fornminner

 • Utgravingene på Tastarustå

  Fra utgravingene på Tastarustå Hei Bedre sent enn aldri. Her kommer endelig noen bilder fra Tastarustå. De er scannet inn fra rapporten vår. Det blir kanskje litt "tekniske" bilder, men det er slike registreringer vi gjør. Når Arkeologisk museum...

  Les Mer

 • Risen – Tasta

  Tasta. Forfatter Bjørn Utne I nord og vest grenser bydelen Tasta til Randaberg kommune.Grensen følger det gamle skifte mellom gårdene Finnestad, Høye og Ne...

  Les Mer

 • Utgravninger hos Sigmund Aartun

  Mye har dukket opp på Tasta hos Sigmund Aartun. I forbindelse med utviding av Kverneviksveien har arkeologisk museum i flere måneder drevet en utstrakt utgravning og gjort flere interessante funn på eiendommen til Sigmund Aartun ( rett bak Gabba), ...

  Les Mer