ÅRSMELDING 2003


ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004

INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar
k1.19.00i Tasta Bydelshus.

Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse
av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt med dem
og inviter dem med.

PROGRAM:
Årsmøte (se sakliste side 3 )

Etter årsmøtet blir det foredrag av professor Torstein Harbo om Olaus
Eskeland ( 1833 -1903) bonde på Tasta, ordfører i Hetland og
stortingspresident.
Besøk fra, og orientering om RHÆ
Kaffepause og utlodning.

——————

For å spare porto og få en bedre kommunikasjon med rnedlemmene
vil vi oppdatere, og få registret e-mail-adressene til medlemmene.
Send gjememail tiI Kåre Haga: [email protected]

Det vil bli anledning til å betale kontingenten på møtet.

Det vil også bli anledningtil å tegne abonnement på årboken “ÆTT
OG HElM”. Se tilbudet i julenummeret av “Sydvesten” (5 eldre
årbøker gratis til nye abonnenter.)

I forbindelse medkartlegging av næringslivetpå Tasta er
prosjektgruppen,leder Johan Gramstad,interesserti å få opplysninger
om “Lusastasjonen” og Kommedals Preserving.

Minikurs i slektsgransking på Statsarkivet, mandag l.mars, kl 18.00-
21.00. Påmelding på møtet

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET

• Valg av møteleder
• Godkjenning av årsmelding
• Godkjenning av revidert regnskap
• Valg av leder
• ” ett styremedlem
• ” 5 varamedlemmer
• ” revisor
• ” valgkomite

• Fastsettelse av kontingent 2004. (styret foreslår
uforandret kontingent)
Valg av 3 utsendinger til RHÆ’s årsmøte på Sandnes
27. mars
Innkmne:forslag ( se lovene § 7, s.7)

Styret 2003 har bestått av: Jan K. Torgersen, (Leder)
Kjell Bols (nestleder)
Kåre Haga (kasserer)
Margith Randeberg Høie
Bjørn Roar Børresen
Varamdlemmer: Ivar Andersen
Jan Åsland
Harald A. Aspelund
Enok Kommedal
Johan Gramstad
Valgkomite: Astrid Leikvoll
Ole Fredrik VøIstad
Bjarne Aspelund
Revisor: Trond Magne Håland

Styret har hatt 8 møter hvor de fleste sakene har vært planlegging av
møter og turer og lokalhistoriske aktiviteter i laget.

ÅRSMØTET ble avholdt 12. februar med 38 stemmeberettige
medlemmer til stede. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten
merknader og valgene ble etter valgkomiteens forslag. Etter årsmøtet
var det felles møte med Randaberg Historielag. Foredragsholder var
Hans Storhaug fra Utvandrersenteret: “Arven fra Amerika”

Videre er det avholdt 3 medlemsmøter med svært godt frammøte, ca.
70 på hvert møte. Foredragsholdere har vært:

Gjert Meling: “Seladon”-forliset og hans besøk på øya hvor
mannskapet oppholdt seg i 11 måneder

Bente Gro Olsen: Kvekeren og sydvestfabrikant Peter Fuggeli på
Leikvoll.

I forbindelse med Tasta skoles 150- års jubileum ble vårmøtet
avholdt på skolen og eldre elever fortalte fra sin skoletid på
Årets bydels/kulturvandring gikk langs Vølstadveien til Dalen, og
avslutning med kaffe på det “gamle” tunet til R. Kommedal

Noen medlemmer deltok også på Randaberglagets vandring på
Randabergfjellet.

18 juni gikk kveldsturen til Kvitsøy, med lærer Tønnesen som dyktig
guide Selv om været ikke var det beste ble det en lærerik tur med
avslutning med “Kvitsøykomler” på Vertshuset.

Posthistoriegruppen har avsluttet sitt prosjekt med utgivelsen av heftet
“Posten på Tasta”

Stadnavninnsamlingen fortsetter med Bjarne Aspelund som leder, og
har i løpet av året tatt for seg området Høie.

Fotobevaringsgruppen, med Kåre Haga som leder, har hatt flere
planleggingsmøter og kurskveld med arkivar Lisabet Risa. Den første
innsamlingskvelden vil bli i januar 2004.

Det er etablerten gruppe som skal registrere data om bedrifter og
handelsvirksomhet på Tasta. Leder er Johan Gramstad.

Det har vært arrangert et “minikurs” i slektsgransking på Statsarkivet.

Utsendinger til Rogaland Historie og Ættesogelags årsmøte på Klepp
var J.K.Torgersen K.Haga og M. Randeberg Høie.

Kjell Bols har vært styremedlem i RHÆ.

Medlemmerpr.31.12: 113. (økning 35)

Styret vil takke alle medlemmene for aktiv oppslutning om møter og
aktivitete i 2003.

Vedtekter for TASTA HISTORIELAG, vedtatt på stiftelsesmøte 29.10.2001.

§ 1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts – og lokalhistorie og
kulturvern. samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie
og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 For å nå formålet kan laget, evt. i samarbeid med andre:
– arrangere møter. kurser. ekskursjoner. foreta registreringer. samle inn muntlig
tradisjon. stedsnavn. fotografier og annet av historisk interesse
– arbeide for utgiving av lokalbistoriske publikasjoner.
– arbeide forvem av forn- og kulturminneri bydelen
– delta i samfunnsdebatten om kulturvem i bydelen.

§ 3 Laget er tilsluttet Rogaland Historie – og Ættesogelag.
§ 4Medlemmer av laget er de som har betalt-den-årlige kontingent
Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
Medlemskapet opphører ved 2 års skyldig kontingent

§ 5Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer. med 5 varamedlemmer.
Årsmøtet velger:
A: leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annet hvert år.
B: 5 varamedlemmer for 1 år.
C: revisor for 2 år.
D: valgnemnd på 3 medlemmerfor 1år.

Innen styret velges nestleder, sekretær og kasserer.
Styret blir innkalt av lederen minst 3 dager før møtet 2 varamedlemmer
innkalles fast, andre ved forfall. Alle varamedlemmer skal ba tilsendt saks-
papirer. Styret er beslutningsdyktig med 3 styremedlemmer til stede.
Styret kan utpeke utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til god-
kjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøtet bør holdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling skjer i brey til
medlemmene med 14 dagers varsel og hvis mulig ved kunngjøring i bydelsavisen.
Årsmøtetskalbehandle:
A: årsnielding
B: revidertregnskap
C: valg
D: kontingentfastsettelse
E: innkomneforslag.
Sakersom ønskesbehandletpå årsmøtetmå være innkommettil styret senest
8 dager før møtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 10
medlemmer krever det. For innkalling gjelder samme regler som for årsmøtet
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert
i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagtil lovendringermå
være sendt til styret innen utgangen av desember.

§10 Oppløsning. av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3
flertall. Lagets arkiv og aktiva går over til Rogaland Historie- og Ættesogelag.

 

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer