ÅRSMELDING 2004


INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole.

Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med.

PROGRAM:

Årsmøte (se sakliste på neste side.)

Foredrag av byarkivar Bodil Wold Johnsen: “Hva kan vi finne om Tastas historie og fortid på Byarkivet? “

Orientering om historielagets hjemmesider.

Kaffepause med utlodning.

Det vil bli anledning til å betale medlemskontingenten på møtet

Det vil også bli anledning til å kjøpe / tegne abonnement på årboken “ÆTT OG HEIM” på møtet.

Forsideillustrasjon:
Arkitekt SoIheim og kommuneingeniør Forfangs ide om utforming av friluftsområdet på
Tastaveden, vanntårnet kombinert med restaurant, friluftsscene og idrettsanlegg.
( “1ste Mai” 6. februar 1952 )

SAKSLISTE FOR ARSMØTET

* Valg av møteleder
* Godkjenning av innkalling.
* Gockjenning av årsmelding ( s. 4 )
* Godkjenning av revidert regnskap (s. 5 )
* Valg av 3 styremedlemmer for 2 år
* Valg av 3 varamedlemmer for 2 år
* Valg av valgkomite ( 3 medlemmer for l år)
* Fastsetting av kontingent for 2005
( styret forslår uforandret kontingent)
* Valg av 3 utsendinger til RHÆ’s årsmøte.
( Avaldsnes 9/4 05 )
* Innkomne forslag (se lovene § 7 )

 

ÅRSMELDING 2004.

Styret har i 2004 bestått av

Jan K. Torgersen ( leder)
Kjell Bols (nestleder)
Kåre Haga (kasserer)
Margith Randeberg Høie
Bjørn Roar Børresen

Varamedlemmer

Bjørg Aksdal
Ivar Andersen
Harald Aspelund
Jan Eskeland
Johan Gramstad

Valgkomite

Astri Hjellestad
Leiv G. Ledaal
Ole Fredrik Vølstad

Revisor

Trond Magne Håland.

Styret har hatt 9 møter der de fleste sakene har vært planlegging av medlemsmøter, bydelsvandringer og lokalhistoriske prosjekt.

Årsmøtet ble avholdt 11. februar med 65 medlemmer til stede. Årsmelding og regnskap ble godkjent uten merknader og valgene ble etter valgkomiteens innstilling. Det ble vedtatt en lovendring om valg av varamedlemmer (§ 5 B )

Etter årsmøtet kåserte professor Torstein Harbo om “Olaus Eskeland, mannen med de skjulte talenter”

Videre er der avholdt 3 medlemsmøter, i april der Inge Bø kåserte om ungdomshuset “Heimlund” og aktivitetene der gjennom tidene. Et høstmøte, og julemøte der Inge Bruland viste lysbilder .”Jul i Betlehem” og tradisjonelt besøk av Shantykoret.

I høst ble møtene holdt på Tasta skole, og vi måtte derfor foreløpig skifte dette kan være årsaken til litt dårligere oppslutning om møtene i høst.

Det har vært arrangert 2 bydelsvandringer med svært god deltaking. Den første startet på “Lille Ledaal”, og gikk forbi gårdene til Ledaal og Gramstad og avsluttet med kaffe på Veden< og orientering om gravhaugen, som nå ikke er synlig.
Den andre vandringen startet ved Reinskau, og vi gikk Myrveien, fram til gården hvor Knutsen hadde hønseri. Vi avsluttet med kaffe på “Lierdal” det nedlagte bruket til Magnus Haga og orientering om den påbegynte restaurering.

Registrering av næringslivet på Tasta.
En gruppe med Johan Gramstad som leder har nå en oversikt over ca. 125 næringsvirksomheter (fram til ca. 1965 ) på Tasta, og samler nå konkrete opplysninger om de enkelte foretak. Dette arbeidet er i stor grad avhengig av informasjon fra medlemmene i laget. Resultatene av registreringen blir etter hvert å finne på lagets hjemmesider.

Fotogruppen under ledelse av Kåre Haga har konsentrert seg om å supplere næringsregistreringen med bilder.

Stadnavngruppen, med Bjarne Aspelund som leder har konsentrert seg om navn i den sørlige delen av Tasta

Arne Finnestad er redaktør for lagets hjemmesider. ( www.tastahistorielag.no. )
Her finner en b1.a. møtereferater, næringslivsregisteret, fotografier fra Tasta, stedsnavn og aktuelle linker for lokalhistorie og slektsgransking.

Sidene har i høst hatt relativt stort besøk, ca. 1500 har “vært innom” og lest ca. 7.500 sider. 71% er norske. I desember var det 132 ulike pc-brukere.

Margit Høie Randeberg, Kåre Haga og Johan Gramstad representerte laget på RHÆ’s årsmøte på Sandnes.

Kjell Bols har vært styremedlem i RHÆ.

Laget fikk i høst kr. 10.000.- fra Borghammers Legat. Dette beløpet vil bli øremerket til et lokalhistorisk prosjekt av varig verdi for bydelen.

Mediemstallet pr. 31/12 2004 var 113, 93 hoved- og 20 husstandsmedlemmer.

Styret vil takke a1l7medlemmene for aktiv oppslutning om møter og aktiviteter i 2004

Vedtekter for TASTA HISTORIELAG, vedtatt på stiftelsesmøte 29.10.2001.

§ 1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts – og lokalhistorie og
kulturvern. samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie
og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 For å nå formålet kan laget, evt. i samarbeid med andre:– arrangere møter. kurser. ekskursjoner. foreta registreringer. samle inn muntlig
tradisjon. stedsnavn. fotografier og annet av historisk interesse
arbeide for utgiving av lokalbistoriske publikasjoner.
arbeide forvem av forn- og kulturminneri bydelen
delta i samfunnsdebatten om kulturvem i bydelen.

§ 3 Laget er tilsluttet Rogaland Historie – og Ættesogelag.
§ 4Medlemmer av laget er de som har betalt-den-årlige kontingent
Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
Medlemskapet opphører ved 2 års skyldig kontingent

§ 5Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer. med 5 varamedlemmer.
Årsmøtet velger:
A: leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annet hvert år.
B: 5 varamedlemmer for 1 år.
C: revisor for 2 år.
D: valgnemnd på 3 medlemmer for 2 år.

Innen styret velges nestledr, sekretær og kasserer.
Styret blir innkalt av lederen minst 3 dager før møtet 2 varamedlemmer
innkalles fast, andre ved forfall. Alle varamedlemmer skal ba tilsendt saks-
papirer. Styret er beslutningsdyktig med 3 styremedlemmer til stede.
Styret kan utpeke utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til god-
kjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøtet bør holdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling skjer i brey til
medlemmene med 14 dagers varsel og hvis mulig ved kunngjøring i bydelsavisen.
Årsmøtetskalbehandle:
A: årsnielding
B: revidertregnskap
C: valg
D: kontingentfastsettelse
E: innkomneforslag.
Sakersom ønskesbehandletpå årsmøtetmå være innkommettil styret senest
8 dager før møtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 10
medlemmer krever det. For innkalling gjelder samme regler som for årsmøtet
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert
i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagtil lovendringermå
være sendt til styret innen utgangen av desember.

§10 Oppløsning. av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3
flertall. Lagets arkiv og aktiva går over til Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2005

  Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole. Årsmøtesaker ifølge lovene ( ta med årsmeldingen på møtet) Kaffepause med utlodning. Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om " TRADISJONELL SONG OG SPEL" Dersom du har kjente som er interessert...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer