ÅRSMELDING 2005


Torsdag 16.Februar kl. 19.00 på Tasta skole.

Årsmøtesaker ifølge lovene
( ta med årsmeldingen på møtet)

Kaffepause med utlodning.

Vi får besøk av Dag Hovda Sture med et program om
” TRADISJONELL SONG OG SPEL”

Dersom du har kjente som er interessert i historielaget eller som ønsker å
bli medlem, ta kontakt og inviter dem med.

Kontingenten kan betales på møtet.

Det vil også bli anledning å abonnere på årboken” Ætt og heim”
Velkomsttilbud: 5 eldre årbøker i tillegg til årets kr. 180.-

Forsidebilde:
Fra vandringen i Dusavik, fyrlykten på Vardeneset. Foto: Kåre Haga.

Lagets hjemmesider: www Tastahistorielag no.

DAGSORDEN FOR ÅRSMØTET

Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Gjennomgang og godkjenning av årsmelding
“”””” revidert regnskap
Valg av leder og 1 styremedlem for 2 år
” ” 2 varamedlemmer for 2 år
” ” revisor for 2 år
” ” valgnemnd, 3 medlemmer for 2 år
Fastsetting kontingent for 2006

(styret foreslår uendret kontingent)
Valg av 3 utsendinger til RHÆ’ s årsmøte på Madla

(styret gis fullmakt til å velge utsendinger)
Innkomne forslag (jfr. Lovene § 7)

STYRET har i 2005 bestått av:
Jan K. Torgersen, leder
Kjell Bols, nestleder
Kåre Haga, kasserer
Margith Høie Randeberg, styremedlem
Bjørn Roar Børresen,””
Harald Aspelund, varamedlem
Johan Gramstad,””
I var Andersen, “”
Bjørg Aksdal, “”
Jan Eskeland. “”

Valgkomite: Ole Fredrik Vølstad, Leiv G. Ledaal og Signe Ivarsson.
Revisor: Trond Magne Håland

Styret har hatt 9 møter i løpet av året, og de fleste sakene
har vært planlegging av møter og turer.

Medlemstallet er pr. 31/12 104 hovedmedlemmer / RHÆ-medlemmer som
mottar “Sydvesten” og 24 husstandsmedlemmer Dette er en øking på 20
medlemmer. I 2005 døde 2 av våre medlemmer, Arne Andersen og Tore
Husebø. Laget har sendt blomster i forbindelse med dødsfall. For ikke å
begå forskjellsbehandling har styret vedtatt å avslutte denne tradisjonen.

MEDLEMSMØTENE:
Årsmøtet ble avholdt med 49 medlemmer til stede. Årsmelding og regnskap
ble vedtatt uten merknader. Valgene gikk etter valgkomiteens innstilling.
Det ble vedtatt en lovendring: Valgkomiteen velges for 2 år. Etter årsmøtet
holdt byarkivar Bodil Wold Johnsen foredrag: “Hva kan en finne om Tastas
historie på byarkivet”?

På vårmøtet holdt Svein Magne Olsen et svært interessant lysbildeforedrag
om gamle veier og broer i Rogaland. 55 medlemmer til stede

Høstmøtet ble avholdt på Bedehuset på grunn av skolens høstferie, og dette
ble for mange en nostalgisk gjenoppleveIse, ikke minst takket være Inge
Bø’ s spirituelle innledning om minner fra bedehuset Hovedtaler var Asgjerd
Taksdal: “Kvinneliv og juletradisjoner i Ryfylke i eldre tider”. 55 medlemmer
til stede.

På “Førjulsmøtet” hadde vi besøk av prost Tormod Wasbø som kåserte om
“Den hellige Birgitta fra Vadstena” Tradisjonen tro fikk vi sang av
Shantykoret fra Søemandsforeningen. 75 medlemmer tilstede.

Det har vært utlodning, kaffepause og mye god “Tasta-drøs” på alle
møtene.
Styret takker ledelsen på Tasta skole for velvillig utlån av musikkaulaen til
våre møter.

SOMMERTUREN gikk på Ørsdalsvannet Vi hadde strandhogg med
komler på kaien på Lauperak. Etterpå krysset vi vannet og gikk opp til den
gamle gården Dyrskog som enda er i drift. Her er det flere hundre epletrær
med klassiske eplesorter. 50 medlemmer var med på turen

BYDELSVANDRINGENE.
Den første vandringen gikk i Dusavik og rundt Vardeneset med Kåre Haga,
Rolf Thorsen og Torfinn Håland som guider.. Vi var innom de gamle
båtbyggerne, helleristningene på neset, og Astrid Leikvoll fortalte om
fyrlykten. Vi avsluttet ved “Brennevinshålå”. 41 deltakere var med på
vandringen.

Den andre vandringen var på Austre Åmøy, som også er en del av Tasta
bydel, med Rennesøy og Åmøy historielag som vertskap. Etter en vandring
gjennom noen av Norges største helleristningsfelt og til gamle bautasteiner,
var det kaffepause på bedehuset Etterpå gikk turen til Sørbø
middelalderkirke og omvisning.
Takk til Lillian Vareberg Holgersen, Helge Rosnes og Peder Raugstad for
et godt opplegg. 30 deltakere var med på turen.

LOKALHISTORISKE PROSJEKTER.
Stedsnavngruppen ( medlemmer: Bjarne Aspelund, leder, Enok
Kommedal, Ole Fredrik Vølstad, Johan Gramstad, Johannes Eskeland,
Bjørn Roar Børresen og Arne Finnestad) er nå i avslutningsfasen på

hovedprosjektet. Det som står igjen er Vølstadveien og Sabbadalen. Styret
har tatt et initiativ for at gruppen kan bli representert i Bydelsutvalgets
gatenavnkomite.

Næringslivsprosjektet (medlemmer Johan Gramstad, leder, Ivar Andersen,
Jan K. Torgersen, Jacob Hodnefjell, Leif Heimark og Ame Finnestad) har
nå registrert 146 større og mindre næringsforetak, samt enkeltpersoner, som
for eksempel fiskere.
Fotoinnsamligen er nå i hovedsak knyttet opp til næringslivsprosjektet.

Resultatene av disse prosjektene ligger på lagets HJEMMESIDER.

Hjemmesidene hadde i løpet av året 7455 besøk. Antall ulike brukere /pc
var i snitt 293 pr. måned. De mest besøkte sidene er billedalbumene med
klassebilder, men også litteratur- og kulturlivsidene er jevnlig besøkt. Det er
sendt ut 38 nyhetsbrev.
Styret takker “hjemmesideredaktør” Ane Finnestad for et flott arbeid
gjennom året.

TASTA-DVD. En gruppe (J. L. Aksdal, Hagum, Haga og Bols) har
arbeidet med et forprosjekt til en DVD, etter modell fra Stokka. Foreløpig
er prosjektet lagt på venting, delvis fordi vi ikke har fått nok eldre
amatørfilm fra Tasta, og delvis på grunn av usikre økonomiske rammer.

“LOKALHISTORISK ARKIV” Fra Ragnvald Motland har vi fått noen
gamle protokoller fra Heimlund, som nå er deponert på Byarkivet. Vi har
også fått en protokoll fra “Tasta kontrollag for melkefe, 1937- 62.”
Bjørg Aksdal har skrevet en supplerende artikkel om laget.

Representanter fra laget har deltatt / vært utsendinger på følgende:

RHÆ’s årsmøte på Avaldsnes: Torgersen, Haga .RandebergHøie +
Bols (RHÆ)
Rådsmøte på Tungenes: Aksdal, Aspelund. Randeberg Høie. + Bols.
Lokalhistoriske seminar på Fotland mølle: . Randeberg Høie og Torgersen. Haga Buss visningstur til Finnøy: Gramstad.
Bols har orientert om historielaget på Skipper Worses formiddagstreff Bols er varamedlem i RHÆ’s styre.

 

Vedtekter for TASTA HISTORIELAG, vedtatt på stiftelsesmøte 29.10.2001.

§ 1 Laget har til formål å fremme interessen for slekts – og lokalhistorie og
kulturvern. samle inn og ta vare på alt som har betydning for bydelens historie
og som kan fortelle om folks livsvilkår gjennom tidene.

§ 2 For å nå formålet kan laget, evt. i samarbeid med andre:

arrangere møter. kurser. ekskursjoner. foreta registreringer. samle inn muntlig
tradisjon. stedsnavn. fotografier og annet av historisk interesse
arbeide for utgiving av lokalbistoriske publikasjoner.
arbeide forvem av forn- og kulturminneri bydelen
delta i samfunnsdebatten om kulturvem i bydelen.

§ 3 Laget er tilsluttet Rogaland Historie – og Ættesogelag.
§ 4Medlemmer av laget er de som har betalt-den-årlige kontingent
Kontingenten blir fastsatt av årsmøtet.
Medlemskapet opphører ved 2 års skyldig kontingent

§ 5Laget skal ledes av et styre på 5 medlemmer. med 5 varamedlemmer.
Årsmøtet velger:
A: leder og styremedlemmer for 2 år. 3 og 2 går ut annet hvert år.
B: 5 varamedlemmer for 1 år.
C: revisor for 2 år.
D: valgnemnd på 3 medlemmer for 2 år.

Innen styret velges nestledr, sekretær og kasserer.
Styret blir innkalt av lederen minst 3 dager før møtet 2 varamedlemmer
innkalles fast, andre ved forfall. Alle varamedlemmer skal ba tilsendt saks-
papirer. Styret er beslutningsdyktig med 3 styremedlemmer til stede.
Styret kan utpeke utvalg til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6 Regnskapet skal føres for hvert kalenderår og legges fram for årsmøtet til god-
kjenning i revidert stand.

§ 7 Årsmøtet bør holdes innen utgangen av februar hvert år. Innkalling skjer i brey til
medlemmene med 14 dagers varsel og hvis mulig ved kunngjøring i bydelsavisen.
Årsmøtetskalbehandle:
A: årsnielding
B: revidertregnskap
C: valg
D: kontingentfastsettelse
E: innkomneforslag.
Sakersom ønskesbehandletpå årsmøtetmå være innkommettil styret senest
8 dager før møtet.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det, eller når minst 10
medlemmer krever det. For innkalling gjelder samme regler som for årsmøtet
Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle den eller de saker som er annonsert
i innkallingen.

§ 9 Lovendringer kan foretas på årsmøtet med 2/3 flertall. Forslagtil lovendringermå
være sendt til styret innen utgangen av desember.

§10 Oppløsning. av laget kan skje når 2 påfølgende årsmøter beslutter det med 2/3
flertall. Lagets arkiv og aktiva går over til Rogaland Historie- og Ættesogelag.

Flere artikler fra samme kategori: Årsmeldinger

 • Årsmelding 2023

  Fra Finnestad. ...

  Les Mer

 • Vinter og årsmøte 15. februar 2023

  Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt  sammen med årsmøte i Tasta skoles musikkaula 15.februar 1923. Det var...

  Les Mer

 • Årsmøte 2022

  Vintermøte og Årsmøte i Tasta Historielag 16.februar 2022. Vintermøte i Tasta Historielag ble avholdt onsdag 16.februar 2022 i musikkaulaen på Tasta skole, i forbindelse med årsmøte.

  Les Mer

 • Medlems- og årsmøte 19.februar, 2020

  Tasta historielag avholdt sitt årsmøte sammen med medlemsmøte 19. februar 2020 i musikaulaen på Tasta skole. Leder Ivar Andersen åpnet møtet med å ønske 67 fremmøte medlemmer velkommen.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2017

 • ÅRSMELDING 2016

 • ÅRSMELDING 2015

 • ÅRSMELDING 2014

 • ÅRSMELDING 2013

 • ÅRSMELDING 2012

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 ÅRSMELDING 2012 Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder valgt for 2 år. Anne Karin Ferkingstad varam. valgt for 2 år Kjell Bols nestleder Kari Clementsen ”...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2011

  Styret har bestått av: Jan K. Torgersen leder, Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen. Varamedlemmer: Anne Karin Ferkingstad, Kari Clementsen, Marie Kristoffersen, Ivar Andersen og Lars Ikdal Ansvarlig f...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2010

  ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 STYRET har bestått av Jan K. Torgersen leder. Kjell Bols nestleder, Bjørg Aksdal sekretær, Enok Kommedal kasserer, Bjørn Roar Børresen styre - medlem, Bodil Hagum, Anne Karin Ferkingstad, Ivar Andersen, Lars Ikdal og ...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2008

  ÅRSMØTE 18/2 KL. 19.00 PÅ TASTA SKOLE. PROGRAM: Einar Sandstøl kåserer om VEKTERNE PÅ VALBERGET OG TOBIAS I TÅRNET KAFFEPAUSE OG “TASTA-DRØS” ÅRSMØTE: Valg av dirigent Godkjenning av innkalling og dagsorden Valg av referent

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2007

  VELKOMMEN TIL MEDLEMS-/ ÅRSMØTE 14/2 2008. Kl. 19.00 på Tasta skole. Kjell Espedal kåserer om “Pilt-Ola” — godseier på Tasta og handelsmann i Stavanger” Kaffepause med “Tastadrøs” og åresalg. Årsmøte - dagsorden på side 3.

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2006

  Det innkalles herved til årsmøte torsdag 15. Februar 2007 kl. 19.00 på Tasta skole. Svein Magne Olsen kåserer om eldre hestekjøretøy. Kaffepause og utlodning. Årsmøte ( ta med årsmeldingen på møtet ) Kontingenten kan betales på møtet. Det blir og...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2004

  INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, torsdag 17. februar kl. 19.00 i Musikkaulaen på Tasta skole. Dersom du har kjente eller venner som er interessert i historielaget eller som ønsker å bli medlem, ta kontakt og inviter dem med. PROGRAM:

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2003

  ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2004 INNKALLING til årsmøte i Tasta Historielag, onsdag 1 1.februar k1.19.00i Tasta Bydelshus. Dersom du har kjente eller venner som du kan tenke deg har interesse av historie laget, eller som ønsker å bli medlem, ta ko...

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2002

  ÅRSMØTE 12. FEBRUAR 2003 Innkalling til ÅRSMØTE i Tasta Historielag Onsdag k1.19.00 i Tasta Bydelshus. Dagsorden: •Valg av møteleder. •Årsmelding 2002. •Regnskap 2002. •Valg av 3 styremedlemmer for 2 år •" "5 varamedle...

  Les Mer

 • Årsmelding 2001

  Årsmelding for Tasta Historielag For år 2001 (reds anmerking) Kære Medlem! Godt nyttår, og takk for det gamle. Som kjent ble Tasta Historielag stiftet den 29. oktober 2001. Det var 50 personer tilstede, av disse meldte 47 seg inn i laget....

  Les Mer

 • ÅRSMELDING 2009

  TASTA HISTORIELAG ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009

  Les Mer